Husordenen er opdelt i 2

1. Husorden gældende for lejere i nr. 12, 14 og 16 fra 1. oktober 2007

Afbrydelse af vandforsyning:
Såfremt det i forbindelse med en installation er nødvendig at afbryde for vandet, skal den, der ønsker det, sørge for, at de andre beboere samt administrationen/varmemester senest dagen før orienteres om det, samt for oplyst tidspunktet. Afbrydelser på grund af pludseligt opståede skader hører ikke herunder.

Affald:
Affald, der kastes i skakten, skal være forsvarligt lukket og emballeret. Der må aldrig henstilles affald udenfor de dertil beregnede skaktrum. Frederiksberg Kommune har pålagtejere af beboelsesejendomme, at pap (papkasser slås sammen), plast og metal skal i hver sin container, som er opstillet 3 steder på ejendommen. Henstilling af større affald kan kun ske i samråd med vicevært.

Affald eller andet, der tabes i opgangen eller på fællesarealerne, skal omgående fjernes, og der skal om nødvendig vaskes af.

På trapper og i kældergang må der ikke henstilles ting.

Antenne:
Der må ikke opsættes parabol på ejendommen.

Badeværelse:
Af hensyn til andre beboere er det forbudt at bade eller at bruge vaske- og opvaskemaskine samt tørretumbler i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 06.00.

Barnevogne og lign.:
Ovennævnte må kun henstilles i skur.

Børn:
Børn må ikke lege eller støje på trapper og elevatorer. Lejeren skal drage omsorg for, at de hos hende/ham eller på besøg værende børn ikke ved støjende adfærs er til gene for de øvrige beboere.

Cykler:
Cykler skal henstilles i cykelstativer udenfor, i cykelkælder eller skur.

Ind- og fraflytning:
Der henstilles til at dette sker uden skrammer på elevator, opgange og døre.

Fodring:
Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte og andre dyr fra lejlighedernes altaner/terrasser eller på ejendommens friarealer.

(Forbud mod fugleneg og majskolber og lign.)

Friarealer:
Disse kan benyttes; men der må ikke slås telt eller læhegn op.

Fyrværkeri:
Der må ikke affyres fyrværkeri fra lejlighedernes altaner, terrasser, hall eller fra friarealer på parkeringssider.

Grill:
Må kun benyttes på de frie arealer i passende afstand fra ejendommen.

Garager:
Sørg for at garageporten er låst. Der må ikke parkeres foran garagerne.

Husdyr:
Der må kun holdes dyr, hvis administrator har anført det i lejekontrakt. Hunde og katte skal føres i snor, og ejeren skal sørge for at fjerne deres eventuelle efterladenskaber. Såfremt der kommer berettigede klager over dette, eller f.eks. at hunden ved gøen eller lign. er til gene for de øvrige beboere, kan administrator forlange hunden/katten fjernet.

Motorkøretøjer:
Automobiler må ikke henstilles således, at de genere ind- og udkørsel for andre automobiler. Signalhorn må ikke benyttes i garage eller i gården. Reservedunke med benzin i må ikke opbevares i garage.

Musik:
Musik, hvad enten det er mekanisk eller udført personligt, må aldrig være til gene for de øvrige beboere og må aldrig i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 08.00 være så højt, at det kan høres af andre beboere. Det samme gælder for radio og TV.

Musiseren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden administrationens skriftlige samtykke.

Parkering:
Parkeringspladserne kan kun benyttes med et kort fra CarPark og udleveres af viceværten. Campingvogne og autocampere må ikke henstilles på parkeringspladserne uden forudgående aftale med viceværten.

Skader:
Er der tale om skader på installationer, der vedrører faldstammer, forsyningsledninger eller lign., skal der omgående ske anmeldelse til varmemesteren/administrator. Er der tale om skader/mangler, som f.eks. utætte vandhaner, forstoppede vaske, skal der omgående ringes til viceværten, der vil udbedre skaden. Det skal især præciseres, at det er meget vigtigt at få udskiftet pakninger. Hvis toilet/haner løber, vil dette give et enormt vandforbrug. Denne slags arbejde skal udføres indenfor normal arbejdstid.

Støj:
Brug af boremaskine og andet støjende værktøj må ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 19.00 og kl. 08.00.

Vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumbler:
Installationerne skal udføres af autoriserede håndværkere og må ikke ved støj eller vibrationer være til gene for øvrige beboere.

Der må kun installeres kondenstørretumbler.

Tørring:
Tørring og luftning må ikke finde sted ud af vinduer, på trappereposer eller på altanrækværker. På altan/terrasse må der højst forefindes et enkelt atlanstativ, aldrig paraplystativer. På altaner kun under rækværkets højde.

Vagtservice:
Se under adresser.

2. Husorden for Ejerforeningen Sveasvej 8 – 10, 1917 Frederiksberg C
(Gælder for såvel ejere som lejere)

Ejere og lejere er i det følgende kaldet beboere

 

 

1. FORMÅL

1.1: Formålet med denne husorden er at sikre, at der i ejendommen hersker ro og orden, og at beboerne udviser hensyn til hinanden, samt at ejendommen samlet set fremstår pæn og præsentabel.

2. ALMENT

2.1: Enhver skade på ejendommen skal erstattes af den/de, der forvolder skaden. Unødig slitage og ødelæggelse skal undgås.

2.2: Hvis bestyrelsen får kendskab til overtrædelser af husordenen, vil den pågældende beboer straks modtage et varsel, i denne forbindelse henvises til ejerlighedsloven, hvor der i § 8 er anført:

     ”Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagende misligholdelse af sine
      forpligtigelser overfor ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan
      ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel.”

2.3: I øvrigt henvises der til pkt. 25 i vedtægter for Ejerforeningen Sveasvej 8 – 10, 1917 Frederiksberg C.

2.4: For så vidt angår lejere af lejligheder omfattet Ejerforeningen Sveasvej 8 – 10, Frederiksberg C er de samme regler gældende, dog således, at lejelovens regler omkring retsvirkning er gældende.

3. ERSTATNINGSANSVAR

3.1: Enhver skade mod ejendommen skal erstattes af den/de, der forvolder skaden. Unødig slitage og ødelæggelse skal undgås. Dette gælder f.eks. knuste ruder, tegning og maling samt anden ødelæggelse af træ- eller murværk, og i det hele taget enhver form for utilsigtet eller uagtsomt hærværk mod ejendommens værdier.

3.2: Hærværk på eventuelle legeredskaber eller andet på opholdsarealer værende fællesmateriel medfører erstatningspligt.

4. BRANDBARE VÆSKER

4.1: Brandbare væsker må ifølge gældende lov ikke opbevares i kælderrum.

5. FÆLLESANLÆG / GÅRDANLÆG / PORTE OG GENNEMGANGE

5.1: Fællesanlægget må benyttes af alle ejendommens beboere og deres gæster.

5.2: Fællesanlægget er privat, og personer, der ikke er bosat i ejendommen, har ikke adgang dertil, med mindre det drejer sig om private gæster.

5.3: Alle porte og gennemgange skal så vidt muligt holdes aflåst.

5.4: Portene til ejendommen er til fælles benyttelse.

5.5: Dørene skal holdes aflåst, således at det kun er beboere, der har adgang til anlægget. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at hindre dørens lukning. Nøgle til porte og adgangsdøre må ikke overlades til uvedkommende.

5.6: Ved grilning skal der udvises hensyn. Grill må ikke placeres på borde eller bænke eller direkte på græsarealer og må ikke efterlades uden opsyn.

5.7: I øvrigt må al ophold på fællesarealet kun finde stad, for så vidt det ikke medfører uacceptabel støj eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere.

6. SKILTNING

6.1: Beboere i ejendommen må på ingen måde selv opsætte skilte eller henvisninger af nogen art, idet det alene er ejendommens administrator eller vicevært, der sikrer opsætning af skilte i postkasser, opgange eller på døre til lejligheder. Såfremt skilte skal ændres, skal dette ske ved at rette henvendelse til ejendommens administrator eller vicevært og anmode om dette.

7. TØRRING AF TØJ

7.1: Der må ikke hænges tøj op på fællesarealerne undtagen på de eventuelt indrettede pladser.

8. FORBRUGSMÅLERE

8.1: Ejendommen er forsynet med forbrugsmålere, og al skade på disse skal anmeldes til ejendommens vicevært.

9. ADGANG TIL LEJLIGHEDER

9.1: Enhver beboer er forpligtet til at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere eller viceværter adgang til sin lejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, vedligehol­delse, modernisering eller ombygninger.

10. RYGNING

10.1: Tobaksrygning i opgange, kælder samt eventuelle vaskerier og fællesrum er strengt forbudt.

10.2: Tobaksrygning på ejendommens udendørs fællesarealer er tilladt, og eventuelt dertil opstille­de askebægre skal benyttes til efterladenskaber efter tobaksrygning.

11. STØJ OG MUSIK

11.1: Støjende adfærd og færdsel er ikke tilladt på ejendommens fællesarealer, herunder hovedtrapper og elevatorer. Beboeren har ansvar for at instruere sine gæster herom.

11.2: Musik og anden uacceptabel støjende adfærd må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og ikke i tidsrummet fra kl. 22.00 til 08.00. Efter kl. 22.00 skal lyden på musikanlæg, tv. o.l. dæmpes således, at det ikke er til gene for andre i opgangen eller ejen­dommen.

11.3: Brug af boremaskiner og andre støjende værktøjer mv. må ikke finde sted i tidsrummet mel­lem kl. 21.00 til 08.00 på hverdage og kl. 21.00 til 10.00 i weekender og på søn- og helligda­ge.

11.4: Private fester skal altid meddeles øvrige beboere i samme opgang og varsles mindst en uge i forvejen.

11.5: Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til letteise for husførelsen skal installeres, så­ledes at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere.

12. ALTANER

12.1: Der må ikke ophænges noget på afskærmningen, hverken indvendigt eller udvendigt. Der må ikke fastmonteres lamper. Det er ikke tilladt at ryste tæpper, tøj eller sengetøj fra altanen, li­gesom altanerne ikke må anvendes til opmagasinering af eksempelvis flyttekasser, hårde hvi­devarer mv.

12.2: Parasoller eller lignende ikke-permanente former for solafskærmning må anvendes med det forbehold, at de nedtages, når de ikke er i brug og alene såfremt de er forsvarlig fastgjort. Al­le former for afskærmning eller afdækning af altanerne er forbudt. Det er ikke tilladt at an­vende tørrestativer, såfremt højden overstiger altankanten. Det er ikke tilladt at opsætte markiser.

13. LEGEPLADS OG LEG PÅ FÆLLESAREALER

13.1: Legepladsen må benyttes af alle ejendommens børn og deres gæster; men den er fortrinsvist beregnet til brug for de noget mindre børn, og større børn må ikke ved voldsom leg hindre de mindre børns benyttelse af legepladsen.

13.2: Leg og andre aktiviteter i gården må ikke ved uacceptabel støj eller lignende være til gene for andre beboere.

13.3: Leg og ophold i porte, gennemgange, skralderum, på tag af skralderum og deslige er ikke til­ladt.

13.4: Legetøj, der af børnene er medbragt på opholdsarealet, må ikke efterlades på legepladsen, men skal af de pågældende eller deres familie fjernes ved legetids ophør.

13.5: Efterladt legetøj kan uden varsel fjernes og bortskaffes på Ejerforeningens foranledning.

14. AFFALD

14.1: Affald skal anbringes i de dertil indrettede områder for skrald.

14.2: Affald skal anbringes i de anviste beholdere.

14.3: I tilfælde af opstillet affaldssortering skal dette overholdes og respekteres.

14.4: Genstande til storskrald skal placeres efter gældende retningslinjer. Såfremt der ikke på Ejer­foreningens foranledning er en fungerende storskraldsordning skal storskrald bortskaffes for beboerens eget initiativ og regning.

14.5: I tvivlstilfælde kontaktes viceværten.

14.6: Der må ikke henstilles affald på ejendommens arealer uden forudgående aftale med forenin­gens vicevært.

14.7: Anbringelse af affald i strid med gældende instruks, herunder denne husorden, vil omgående blive påtalt, og bortskaffelse af affaldet vil blive foretaget for beboerens regning.

14.8: Henstilling af byggeaffald er forbudt og vil blive fjernet for beboerens regning. Ved byggeaf­fald forstås alt det, der normalt ikke medtages ved en fraflytning.

14.9: Alle beboere skal sætte sig ind i reglerne om affaldssortering og overholde de opslag, som er/bliver sat op.

15. OPMAGASINERING

15.1: Ifølge brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens trapper og øvrige fællesarealer ikke anvendes til opmagasinering af private ejendele, herunder cykler, barnevogne, sko, af­faldsposer mv.

15.2: Evt. påbud og udgifter, der er på foranledning af Ejerforeningen (grundet sådan opmagasinering, herunder udgifter til bortskaffelse) vil blive pålagt den pågældende beboer.

16. ROTTER

16.1: Eventuelle rotteangreb skal anmeldes til viceværten, som herefter om nødvendigt informerer kommunen eller Miljøkontrollen.

17. HUSDYR

17.1: Det er tilladt at holde almindelige husdyr (fx hund eller kat) i sædvanligt omfang (krybdyr og slanger er ikke tilladt). Der må dog højest være en hund eller en kat pr. lejlighed, og husdyr kan kun holdes, hvis dette kan ske uden væsentlig gene for de øvrige lejligheder. Der må ikke holdes kamp- eller muskelhunde eller krydsninger heraf.

17.2: Det påbydes at hunde og katte (uanset størrelse) overalt på ejendommens fællesarealer skal føres i snor.

17.3: Det påhviler ejeren af husdyr omgående at fjerne dyrenes eventuelle efterladenskaber på ejendommens areal.

17.4: Overtrædelse af forbuddet mod husdyrhold udover ovennævnte tilladte skal betragtes om væsentlig misligholdelse af beboerens forpligtelser i henhold til nærværende husorden.

18. FODRING AF FUGLE

18.1: For at minimere generne ved tilstedeværelse af vilde fugle, er det ikke tilladt at udlægge fo­der på ejendommens altaner og terrasser eller fællesarealer.

19. FYRVÆRKERI

19.1: Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen eller dennes arealer.

20. PORTTELEFON

20.1: Beboerne skal udvise omtanke, når ubekendte personer beder om adgang gennem hoveddørene. Lukkes personer ind ved besked om aviser og reklamer, skal der observeres om der reelt er tale om omdeling af disse. Ligeledes skal alle beboere sikre, at hoveddørene er af­låste døgnet rundt.
                     
20.2: Dørene til opgange skal holdes aflåst, således at det kun er beboere der har adgang til opgange. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre dø­rens lukning.

20.3: Nøgle til opgangsdøre må ikke overlades til uvedkommende.

21. RENHOLDELSE

21.1: For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens arealer, må der ikke efterlades nogen form for affald, herunder cigaretskod, flasker mv. på ejendommens arealer. Beboere er i alle sammenhænge ansvarlige for korrekt oprydning efter sig selv og beboerens gæster.

21.2: Der må ikke strøs salt på beton overflader.

22. GRILL PÅ TERRASSER OG PÅ ALTANER

22.1: Der må benyttes mekanisk grill såsom elektrisk- eller gasgrill på ejendommens altaner og terrasser.

23. MOTORCYKLER, KNALLERTER, CYKLER, BARNEVOGNE MV.

23.1: Motorcykler, knallerter, cykler, barnevogne mv. må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange eller op ad ejendommens facader.

23.2: Cykler skal henstilles på de dertil anviste pladser.

23.3: Barnevogne skal henstilles på de dertil anviste pladser.

24. PARKERING

24.1: Parkering af biler, motorcykler mv. skal til enhver tid ske på de dertil indrettede pladser eller i overensstemmelse med ejendommens skiltning.

24.2: Det er ikke tilladt at parkere campingvogne, trailere og andre typer af påhængsvogne på ejendommens område, undtagen kortvarigt (mindre end 60 min.) for på- og aflæs­ning.

25. TEKNISK UDSTYR

25.1: Det er ikke tilladt at opsætte antenner, parabolantenner og andet teknisk udstyr udvendigt på bygningen eller på bygningens fællesarealer. Det er ej heller tilladt at opsætte antenner, pa­rabolantenner og andet teknisk udstyr på altaner, terrasser eller på jorden, selv om beboeren har eksklusiv brugsret til et givent areal.

26. VEDLIGEHOLD

26.1: Bestilling af VVS-, El-installatør eller anden service på ejendommen, skal forlods aftales med og godkendes af viceværten/bestyrelsen inden arbejdet bestilles, såfremt beboeren ikke selv skal afholde udgifterne hertil.

26.2: Vaske- og opvaskemaskiner skal installeres af en autoriseret installatør. Maskinerne skal være forsynet med aqua-stop, og der skal være drypbakke under maskinen.

26.3: Der må ikke foretages nogen form for ændringer af facader, vinduer, udvendige døre mv. el­ler af bebyggelsens oprindelige farver.

26.4: Hække, hegn mv., der afgrænser et areal, hvortil en beboer har eksklusiv brugsret, skal vedligeholdes og klippes af beboeren for så vidt angår den side, der vender ind mod ejerlejligheden. Hække må ingensinde klippes lavere uden særskilt aftale med Ejerfor­eningen.

*  *  *
Bestyrelsen forbeholder sig retten til løbende at ændre husordenen såfremt dette skønnes at være nødvendigt eller hensigtsmæssigt, og hvis det i øvrigt skønnes at være til fordel for hovedpartens af ejendommens beboere.

                     

                     

 

Beboerforeningen Frederiksberg Søpark