VEDTÆGTER FOR BEBOERREPRÆSENTATIONEN
Frederiksberg Søpark – Sveasvej 8 - 10
Vodroffsvej 12 - 14 - 16


 

§ 1

Beboerforeningens navn er: Frederiksberg Søpark – Sveasvej 8 - 10. Enhver beboer i ejendommen Sveasvej 8 – 10 er, jfr. bekendtgørelse om beboerrepræsentation, medlem af beboerforeningen. Det er beboerforeningens formål at varetage med-lemmernes interesse i videst muligt omfang, jfr. bekendtgørelse om beboerrepræ-sentation.
     Beboerforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer, alle bestyrelses-medlemmer sidder for et år af gangen. Alle beslutninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen skal ske ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning bliver forlangt. Hvert lejemål har én stemme.

 

 

§ 2

Der skal afholdes ordinært beboermøde inden den 1. april hvert år. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted samt brev til samtlige beboere i ejendommen, herunder også til andre lejere af beboelseslejligheder.
     Samtidig indkaldes udlejeren skriftligt. (OBS udlejeren har ikke pligt til, at møde op)
     Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på beboermødet, være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før afholdelsen af beboermødet.
     De indkomne forslag opsættes på opslagstavlerne i de enkelte opgange senest 3 dage før beboermødet.
     Adgang til beboermødet har beboerne i ejendommen, fuldmægtige for beboerne, erhvervslejere, repræsentanter for udlejeren, og såfremt en beboer ønsker det, repræsentant(er) for en lejerforening, hvoraf pågældende er medlem. Beboermødet vælger selv sin dirigent.
     Beboermødet foretager valg af medlemmer til beboerforeningens bestyrelse, samt valg af beboerrepræsentanter (som skal være medlemmer i beboerforeningens bestyrelse) og sup­pleanter for disse. Valget foregår ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte. Der skal vælges 3 beboerrepræsentanter. Valgbar som medlem af beboerforeningens bestyrelse er enhver, der bor i ejendommen, uanset om vedkommende er optaget på lejekontrakten undtaget er kun beboerer af fremlejemål. Hvervet som medlem af beboer-foreningens bestyrelse og som beboerrepræsentant bortfalder ved den valgte persons fraflytning.
     Beboermødet afholdes endvidere, når beboerforeningens bestyrelse finder anledning dertil, eller når mindst 25 % af lejerne begærer dette, eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom.

 

 

§ 3

På det ordinære beboermøde skal dagsordenen mindst indeholde:

 

1

Valg af dirigent

2

Aflæggelse af beboerrepræsentationens beretning

3

Regnskab for det forløbne kalenderår

4

Indkomne forslag

5

Fremtidig virksomhed

6

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen konstituerer sig selv efter modtaget valg.
samt herunder:
Valg af kontaktperson til udlejer (typisk formanden)
Kontaktperson til LLO

7

Valg af suppleanter

8

Valg af revisor

9

Eventuelt

 

 

§ 4

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Formanden leder bestyrelsesmøderne.

 

 

§ 5

Der er indgået aftale mellem beboerforeningens bestyrelse og Lejernes Lands-organisation om bistand i lejerproblemer. For denne bistand betales der et fælles kontingent for hele ejendommen.
     Den værende aftale kan af begge parter tages op til fornyelse, og den kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. januar. Såfremt der stilles forslag om opsigelse af denne aftale, skal dette være vedtaget på et beboermøde med et flertal af de fremmødte. Det skal fremgå af indkaldelsen, at der eventuelt stilles forslag om opsigelse af denne aftale.

 

 

§ 6

Der betales kontingent via huslejen, 295 kr. om året til beboerforeningens arbejde, jfr. beslutning på det stiftende beboermøde den 27. april 2008. Dette beløb følger pristallet, jf. ”Bekendtgørelse om beboerrepræsentation § 4 stk. 4”, samt medlemsbeløb (se ”Medlemssatser for foreninger (årligt pr. 1. januar 2008”) til LLO.  
     Beboerforeningens kontingent kan om fornøden reguleres på det årlige beboermøde med et flertal af de fremmødte beboer. En ændring i dette beløb skal fremgå af den udsendte dagsorden.

 

 

§ 7

Ændringer i disse vedtægter skal vedtages med mindst 3/4 af samtlige beboer. Såfremt der på et beboermøde ikke er 3/4 flertal, skal forslaget udsendes til samtlige beboer for en urafstemning. Hvis der herefter er et flertal for forslaget, er dette vedtaget.

 

 

§ 8

Denne beboerforening kan kun nedlægges såfremt over halvdelen af beboelses-lejemålene på et beboermøde stemmer herfor. Såfremt over halvdelen af beboelses-lejemålene ikke er til stede, skal forslaget sendes til urafstemning. Hvis der herefter er et flertal for forslaget, nedlægges foreningen. I forbindelse med en eventuel nedlæggelse tages der stilling til de værende værdiers kommende benyttelse.

 

 

 

Således vedtaget på det stiftende beboerrepræsentationsmøde tirsdag den 27. maj 2008.

 

 

 

 


 Bekendtgørelse om beboerrepræsentation

I medfør af § 64, stk. 10, i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 837 af 20. september 1996, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Lejerne kan etablere beboerrepræsentation i:

  1. en ejendom, der består af mindst 6 beboelseslejligheder,
  2. en ejendom, der er opdelt i ejerlejligheder, når udlejer ejer mindst 6 beboelseslejlighe-der i ejerforeningen,
  3. en ejendom, der ejes af en andelsboligforening, hvis mindst 6 af beboelseslejlighederne ikke bebos ag andelshaverne.

Stk. 2. Er flere ejendomme, der ejes af samme ejer, opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og har disse ejendomme fælles friarealer eller nogen form for driftfællesskab, kan der oprettes beboerrepræsentation, når ejendommene i alt har mindst 13 beboelseslejligheder. Det samme gælder, hvor flere ejendomme er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. I sådanne tilfælde skal beboerrepræsentationen omfatte samtlige ejendomme.
Stk. 3. I ejendomme med mindre end 6 og mere end 2 udlejede beboelseslejligheder har et flertal af lejerne samme beføjelser, som beboerrepræsentationen. Reglerne i §§ 2 – 9 finder tilsvarende anvendelse.

§ 2. Enhver lejer af en beboelseslejlighed, et medlem af husstand eller en lejerforening, som har et eller flere medlemmer blandt beboerne, kan indkalde til beboermøde for at vælge beboerrepræsentanter.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag på passende sted og eventuelt samtidig ved brev til samtlige lejere i ejendommen, herunder også til andre lejere end lejere af beboelseslejligheder. Udlejeren indkaldes skriftligt med samme varsel.
Stk. 3. Adgang til beboermødet har lejere af beboelseslejligheder, medlemmer af disses husstand, erhvervslejere, fuldmægtige for lejere, repræsentanter for udlejeren og – såfremt en lejer ønsker det – repræsentanter for en lejerforening, hvoraf pågældende er medlem.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 – 3 gælder ikke for lejere i fremlejeforhold.

§ 3. Beboermødet kan oprette en beboerrepræsentation og vælge beboerrepræsentanter, når mindst 50 % af de fremmødte lejere af beboelseslejligheder giver tilslutning hertil.
Stk. 2. Lejerne skal møde personligt eller lade sig repræsentere af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt.
Stk. 3. Er der ikke 50 % af samtlige beboelseslejere tilstede ved beboermødet, skal beslutning om at oprette beboelsesrepræsentation efterfølgende bekræftes ved en urafstemning blandt lejerne af beboelseslejlighederne.
Stk. 4. Beboerrepræsentationen er hermed oprettet, såfremt flertallet af de ved urafstem-ningen afgive stemmer går ind herfor.
Stk. 5. Urafstemningen er skriftlig. Hvert enkelt beboerlejemål har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6. Reglerne i stk. 1 – 5 finder tilsvarende anvendelse ved beslutninger om at ophæve beboerrepræsentationen.

§ 4. Beboermødet vælger selv sin dirigent.
Stk. 2. Beboermødet foretager valg af beboerrepræsentanter og suppleanter for disse. Der skal vælges 3 beboerrepræsentanter. Der kan samtidig ske valg af revisor. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valgbare som beboerrepræsentanter og revisor er lejere af beboelseslejligheder i ejendommen og medlemmer af disses husstand. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for lejere i fremlejeforhold.
Stk. 4. På beboermødet skal der træffes beslutning om, at et beløb på (01.01.08) indtil 295 kr. årligt pr. beboelseslejemål skal opkræves til dækning af udgifter ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen. Opkrævning af større beløb kan ske med tilslutning fra den enkelte lejer.
Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte beløb reguleres for 1999 og fremover en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoindeks i en 12 måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 5. Når beboerrepræsentanterne er valgt, påhviler det dem at meddele udlejeren resultatet af valget med angivelse af, til hvem udlejeren med frigørende virkning kan eller skal henvende sig angående spørgsmål, som kan eller skal forelægges for beboerrepræsentanterne.
Stk. 2. Beboerrepræsentanterne skal samtidig give meddelelse til udlejeren om størrelsen af det beløb, der er truffet beslutning om i henhold til § 4, stk. 4. Udlejeren opkræver beløbet hos beboelseslejerne sammen med huslejen og udbetaler det til beboerrepræsentanterne i takt hermed. Beløbet skal fremgå af huslejeopkrævningen.

§ 6. Beboerrepræsentanterne kan beslutte at søge bistand i en lejerforening. Udlejeren kan ikke modsætte sig, at lejerforeningen som bistand for beboerrepræsentanter deltager med 1 repræsentant i forhandlinger om ejendommens forhold.
Stk. 2. Hvervet som beboerrepræsentant bortfalder ved den valgte persons fraflytning. Det samme gælder hvervet som revisor.

§ 7. De valgte beboerrepræsentanter skal i hvert kalenderår inden 1. april afholde beboermøde i ejendommen. Dagsordenen for beboermødet skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.
  2. Fremtidig virksomhed.
  3. Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde, jf. § 4, stk. 4.
  4. Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor.

Stk. 2. Reglerne i § 2, stk. 2 – 4, og i § 5 finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Beboermøde afholdes endvidere, når beboerrepræsentanterne finder anledning hertil, eller når mindst ¼ af beboelseslejerne begærer dette, eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom.
Stk. 2. Reglerne i § 2, stk. 2 – 4. finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Beboermødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de mødende beboelseslejere. Hver beboelseslejlighed har 1 stemme. Stemmeret kan udøves af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt. Udlejeren kan ikke udøve stemmeret for lejeren ved fuldmagt.
Stk. 2. Til beslutninger vedrørende forslag om husorden, jf. lejeloven § 67, kræves, at et flertal af samtlige beboelseslejere på et beboermøde stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst halvdelen af de fremmødte beboelseslejere, afholdes nyt beboermøde inden 1 måned, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med halvdelen af de angivne stemmer.
Stk. 3. I ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, og i ejendomme, der ejes af andelsboligforeninger, skal samtlige beboere indkaldes til det beboermøde, der træffer afgørelse om husordenen. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1997.
Stk. 2. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1031 af 14. december 1994 om beboerrepræsentation ophæves.

 

Boligministeriet, den 9. september 1997
Ole Løvig Simonsen
/ Margrete Pump


 
 

Beboerforeningen Frederiksberg Søpark