Referat

Referat af stiftende beboerrepræsentation Vodroffsvej 12 - 14 - 16
torsdag den 12. juni 2008 klokken 19.30 i foyeren til Vodroffsvej 16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Referat af stiftende beboerrepræsentation Sveasvej 8 og 10
tirsdag den 27. maj 2008 klokken 19.00

Mødet var lovligt indkaldt med 1 måneds varsel.

Fremmødte var i alt 14 (klokken 19.45 1 lejer mere). Desuden forelå fuldmagt fra 7 lejemål.
    
Fremmødet er dokumenteret ved underskrift på fremmødeliste samt fuldmagter.

Der blev desuden informeret om, at indkaldelse til mødet er tilgået ejer (KUBEN) ved anbefalet brev.

 

1

2

3


4

 

5

 

6

7

 8

 

 

 

9

Lejer PS, Sveasvej nr. 8 st. lejl. 4 valgt til dirigent

Lejer KU, Sveasvej 8 st. lejl. 1 valgt til referent suppleret af lejerLH, Sveasvej nr. 10 st. lejl. 1

Udsendt skriftligt materiale om beboerrepræsentation forelå.
Samtlige fuldmagter (7) samt samtlige fremmødte (14) stemte for oprettelse af beboerrepræsentation. Ingen undlod at stemme, og ingen stemte imod.
21 medlemmer ud af 29 mulige = 72,4 %

Vilkår for medlemskab af LLO forelå.
Afstemning for medlemskab af LLO gav følgende resultat: Alle 14 fremmødte stemte for samt 6 af de 7 fuldmagter var markeret med ja til dette spørgsmål.
20 medlemmer ud af 29 mulige = 68,95 %

Foreliggende økonomisk forslag til betaling af kontingent til beboerrepræsentation samt kollektivt medlemskab af LLO godkendtes af 15 lejere. Desuden 6 af 7 fuldmagter.
21 medlemmer ud af 29 mulige = 72,4 %

Lejer Sveasvej 8 lejl. 1 orienterede om, at vedtægter ikke var en nødvendighed, men en ønskelig ramme for beboerrepræsentationen.

Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget med følgende ændringer:
Under § 2 tilføjes til formuleringen: ”Valgbar som medlem af beboerforeningens bestyrelse er enhver, der bor i ejendommen, uanset om vedkommende er optaget i lejekontrakten.” med tilføjelsen ”undtaget er kun beboere af fremlejemål.”
Under § 3 punkt 6 ændres punkterne A, B og C til: ”Bestyrelsen konstituerer sig efter modtaget valg.”

Følgende opgaver for den nyvalgte bestyrelse blev nævnt som påtrængende:

1
2
3

4
5
6

Løsning af parkeringsproblemet
Ejendommens kollektive forbrug af energi og el
Afspærring af området i forhold til uvedkommende færdsel og ophold på fællesarealerne dels med biler, cykler og personer
Revision af ordensregler for lejere
Oprettelse af gårdmiljø
Affaldshåndtering og oplagring på fællesareal. 

 Eventuelt - intet  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Referat af første møde for beboere i Frederiksberg Søpark onsdag den 9. januar 2008 kl. 20.30 hos lejer OR, Vodroffsvej 12, 1. mf.

Alle fem huse var repræsenteret. Der var mødt ca. halvdelen af de samlede lejere (en pr. lejlighed). Der var endvidere indkommet støtteerklæringer fra mange af de ikke-tilmeldte.

Lejer bød velkommen og trakterede med vand, øl og vin. Efter en kort introduktion med begrundelse for mødeindkaldelsen, hvor formålet var at oprette en beboerforening og for at afskaffe betalingen af parkering, blev ordet videregivet til lejer PB Vodroffsvej 14.

1. punkt: Beboerforening

Alle de tilstedeværende ønskede at oprette en beboerforening.

Lejer PB fremlagde mulighederne for en beboerforening:
Hver pensionskasse skal have sin egen beboerforening, dvs. 3 selvstændige foreninger, der så arbejder sammen under en fælles paraply, hvor beboerforeningernes interesser er fælles.

- Sveasvej 8-10 mindst 3 repræsentanter,
- Vodroffsvej 12-14 mindst 3 repræsentanter og
- Vodroffsvej 16 mindst 1 repræsentant.

Antallet af repræsentanter er sat i forhold til antal lejligheder.
Hvis Grundejerforeningen tillader det, er det muligt at ”nøjes” med én samlet beboerforening. Dette kan i realiteten være ikke ønskværdig, da de tre pensionskasser ikke på alle områder har fælles interesser.
Der skal vælges en revisor.
Ved den stiftende generalforsamling skal de tre pensionskassers udlejere inviteres.

Det blev vedtaget, at FØLGEGRUPPEN (en fra hvert hus – nedsat under vinduesrenoveringen) skulle sætte sig sammen og udarbejde nogle vedtægter, der skulle ud til høring hos hver enkelt, inden endelig vedtagelse.

2. punkt: Parkering

Alle tilstedeværende var enige om det urimelige i, at der skulle opkræves et månedligt beløb for parkering af egen bil pr. 1. april 2008 og i, at der ikke var mulighed for gæsteparkering.

Følgende bemærkninger blev fremsat:
- De nye parkeringsforhold er en forringelse af boligen. Først tre kort, så to kort og nu ét kort mod betaling.
- Skjult huslejeforhøjelse.
- Intet regnskab fra grundejerforeningen, der begrunder betalingen.
- Spørgsmål om det lovlige i betaling (undersøges hos Teknisk forvaltning).

Følgegruppen skulle mødes med grundejerforeningen og prøve at forhandle sig frem til, at alle bilejere får udleveret ét kort, og alle lejere får mulighed for at have gæsteparkering. Både det personlige bilkort og gæstekort skulle være gratis.

Mødet sluttede ca. 21.50     
 

Beboerforeningen Frederiksberg Søpark